وکیل ارث در بندرعباس

وکیل ارث در بندرعباس

بهترین وکیل ارث یا انحصار وراثت در بندرعباس

بهترین وکیل ارث وکیلی است که علاوه بر اشراف کامل به مباحث ارث مصلحت و صرفه موکل را رعایت نماید و از تصمیماتی که به ضرر موکل است وسرنوشت دعوی را به ضرر او تغییر می دهد اجتناب کند.

ماهیت گرفتن گواهی انحصار وراثت جدای از مباحث حقوقی، بیشتر ماهیتی اداری دارد یعنی وکیل سعی در دفاع از موکل خود ندارد صرفاً امور مرتبط با گرفتن گواهی انحصار وراثت را انجام می دهد و موکل بدون اینکه مشقت و سختی را متحمل شود، گواهی را دریافت می کند و برای چنین مورد وکالتی، وکلاء به ارزش ریالی ماترک متوفی توجه می نمایند.

 در مجموع استخدام یا عدم استخدام وکیل برای گرفتن گواهی انحصار وراثت امری ضروری نیست اما در جامعه کنونی و به دلیل مشغله فکری و کاری، و پیشگیری از اطاله و تلف شدن زمان به منظور گرفتن گواهی انحصار وراثت از مسیر اشتباه، استخدام وکیل امری معقول می باشد تا به دور از شلوغی های شورای حل اختلاف و سایر دوندگی های دیگری که دارد، با صرف هزینه نسبتاً معقول به خواست خود یعنی گواهی حصر وراثت برسید.