آدرس دادگاه های حقوقی بندرعباس

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

آدرس دادگاه های حقوقی بندرعباس

ردیف نام واحد بالاتر نشانی
1 شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
2 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
3 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
4 شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
5 شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
6 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
7 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
8 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
9 شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس