آدرس اجراي احكام دادگاه بندرعباس

اجراي احكام دادگاه بندرعباس

آدرس شعبه های اجراي احكام دادگاه های بندرعباس

 

1 شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
2 شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف بستك شوراي حل اختلاف شهرستان بستك استان هرمزگان – شهرستان بستك – ميدان نماز – بلوار عدالت – پشت ساختمان دادگستري – مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف
3 اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس- چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضائي شهيد بهشتي
4 شعبه اول اجراي احكام انقلاب دادگستري شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
5 شعبه دوم اجراي احكام انقلاب دادگستري شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
6 شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
7 اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهار راه رسالت – رسالت جنوبي – پشت فروشگاه رفاه – مجتمع قضائي شهيد بهشتي
8 اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس بندرعباس – چهارراه رسالت – رسالت جنوبي – كوچه فتح المبين – مجتمع قضايي شهيدبهشتي بندرعباس
9 شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندرعباس(در سازمان كار و امور اجتماعي) مجتمع دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار شهيد چمران (خواجه عطاء)- دادگستري كل استان هرمزگان – تلفن: 07632160000 كدپستي: 7916675389
10 شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
11 شعبه چهارم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس- خيابان شهيد مطهري شمالي – دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس
12 شعبه 1 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندرعباس شوراي حل اختلاف بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
13 شعبه 2 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان بندرعباس شوراي حل اختلاف بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس